Draft Mayo Heritage and Biodiversity Strategy 2023-2030 / Dréachtstraitéis Oidhreachta Agus Bithéagsúlachta Mhaigh Eo 2023-2030

Closed28 Aug, 2023, 12:00pm - 25 Sep, 2023, 4:00pm

Primary tabs

COUNTY MAYO HERITAGE AND BIODIVERSITY STRATEGY 2023-2030

Public Consultation 

28th August to 25th September 2023

Mayo County Council invites you to have your say in shaping the County Mayo Heritage and Biodiversity Strategy 2023-2030.

The aim of the strategy is to identify, raise awareness and promote the conservation of the built, natural and cultural heritage of the county.

The draft Strategy has been developed by Mayo County Council working with the Mayo Heritage Forum. It has been informed by pre-draft public consultation undertaken in 2023 and builds on the achievements of previous County Mayo Heritage and Biodiversity Plans.

Eight thematic areas listed below have been identified for inclusion, under each of which a number of strategic objectives are proposed:

1. Community

2. Biodiversity 

3. Awareness and Education

4. Historic and Archaeological Heritage 

5. Research and Data Collection

6. Climate

7. Intangible Cultural Heritage

8. Partnerships

 

You can make a written submission via any of the following 3 options:

  • Online: Written submissions or observations can be made by clicking on  'Make a Submission' (top right)
  • By email to Mayo County Council Heritage Office at heritage@mayococo.ie
  • By post to Heritage Officer, Mayo County Council, Aras an Chontae, Castlebar, Co. Mayo.

All submissions by post or email should be clearly marked ‘Submission – Draft County Mayo Heritage and Biodiversity Strategy 2023-2030’.

Please note: Submissions received by Mayo County Council will be made available to the public.

 

Closing date for submissions is 4pm, Monday 25th September 2023.

 

 

STRAITÉIS OIDHREACHTA AGUS BITHÉAGSÚLACHTA MHAIGH EO 2023-2030

Comhairliúchán Poiblí 

An 28 Lúnasa go dtí an 25 Meán Fómhair 2023

 

Tugann Comhairle Contae Mhaigh Eo cuireadh duit do thuairim a chur in iúl maidir le Straitéis Oidhreachta agus Bithéagsúlachta Chontae Mhaigh Eo 2023-2030.

Is í aidhm na straitéise ná oidhreacht thógtha, nádúrtha agus chultúrtha an chontae a aithint, a chaomhnú agus a chur chun cinn, agus feasacht a mhúscailt fúithi.

D’fhorbair Comhairle Contae Mhaigh Eo an Dréachtstraitéis agus í ag obair i gcomhpháirt le Fóram Oidhreachta Mhaigh Eo agus bunaíodh í ar chomhairliúchán poiblí réamhdhréachta a cuireadh ar siúl in 2023. Sa dréachtstraitéis seo, cuirtear leis an méid a baineadh amach le Pleananna Oidhreachta agus Bithéagsúlachta Chontae Mhaigh Eo roimhe seo.

Moltar ocht dtéama inti, a liostaítear thíos, agus roinnt cuspóirí straitéiseacha beartaithe faoi gach ceann acu:

1. An Pobal

2. An Bhithéagsúlacht  

3. Feasacht agus Oideachas

4. Oidhreacht Stairiúil agus Seandálaíochta 

5. Taighde agus Bailiú Sonraí

6. An Aeráid

7. Oidhreacht Chultúrtha Dholáimhsithe

8. Comhpháirtíocht

 

Is féidir leat aighneacht scríofa a dhéanamh ar cheann de na bealaí seo a leanas:

 

  • Ar líne:  Is féidir aighneachtaí nó breathnóireacht scríofa a dhéanamh ach cliceáil ar ‘Déan Aighneacht’ (in uachtar an leathanaigh ar dheis)
  • Ar ríomhphost chuig Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Mhaigh Eo ag heritage@mayococo.ie
  • Sa phost chuig: An tOifigeach Oidhreachta, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, Contae Mhaigh Eo.

Ba cheart Aighneacht – Dréachtstraitéis Oidhreachta agus Bithéagsúlachta Chontae Mhaigh Eo 2023-2030’ a scríobh nó a chlóscríobh go soiléir ar gach aighneacht sa phost ar ríomhphost.

Tabhair faoi deara, le do thoil: Cuirfear aighneachtaí a gheobhaidh Comhairle Contae Mhaigh Eo ar fáil don phobal.

 

Is é 4pm, Dé Luain, an 25 Meán Fómhair 2023 an spriocam le haghaidh aighneachtaí.

Themes

Built Heritage
Cultural Heritage
Intangible Cultural Heritage
Biodiversity
Archaeology
Architecture
Climate Change
Community
Landscape
History
Partnership
Education
Heritage Research
Identity
Heritage Management
Heritage Awareness
Subscribe